Regulamin

Definicje

Pomagaj z pasją (Konkurs) – Konkurs charytatywny prowadzony przez Organizatora, trwający od 18.05.2021 r. do 28.04.2022 r.

Organizator – Fundacja Pro NGO z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, KRS: 0000846484, NIP: 6793200954,  e-mail: biuro@pro-ngo.pl

Firma – podmiot który przystąpił do niniejszego konkursu.

Oddział Firmy – wyodrębniona organizacyjnie, strukturalnie lub prawnie (samodzielna) część Firmy.

Uczestnik – osoba fizyczna (osoby fizyczne) zgłaszająca utwór, będąca pracownikiem (reprezentantem) Firmy.

Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Laureat – Uczestnik, którego utwór został wybrany przez Jury spośród utworów Nominowanych.

Kupujący – podmiot dokonujący Zakupu utworu na Licytacji.

Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na www.pomagajzpasja.pl, poprzez który Firma dokonuje zgłoszenia do Konkursu.

Formularz uczestnika – formularz dostępny na www.pomagajzpasja.pl, poprzez który Uczestnicy zgłaszają utwór do Konkursu z użyciem specjalnego kodu.

Jury – osoby wskazane przez Organizatora odpowiedzialne za wybór najlepszych utworów w dwóch etapach głosowania: eliminacji oraz finału.

Nominacja utworu – status utworu nadawany przez Organizatora w momencie jego wyboru przez Jury do etapu finału.

Oświadczenie Uczestnika – pisemna (dopuszcza się skan) lub elektroniczna umowa udzielająca licencji na korzystanie z utworu przez Organizatora.

Warunkowe przekazanie praw autorskich – nieodpłatna pisemna umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz Organizatora. Dopuszcza się skan umowy lub wersję elektroniczną umowy.

Opłata – świadczenie pieniężne dokonywane przez Firmę na rzecz Organizatora, gwarantujące udział w Konkursie.

Pakiet świadczeń gwarantowanych – świadczenia realizowane przez Organizatora na rzecz Firmy.

Pakiet świadczeń dodatkowych – nieobowiązkowe świadczenia realizowane przez Organizatora na rzecz Firmy. Świadczenia te mogą być zmieniane lub modyfikowane przez Organizatora w dowolnym momencie trwania konkursu.

Licytacja  – sprzedaż utworu przez Uczestnika na portalu www.charytatywni.allegro.pl, z którego dochód trafi na konto wybranej przez Uczestnika organizacji pozarządowej.

Nagrody konkursowe – nagrody przekazywane zwycięzcom konkursu. Nagradzane będą trzy najlepsze miejsca w każdej kategorii konkursowej.

Kod – hasło jednorazowego użytku przesyłane Firmie, umożliwiające dokonanie jednego zgłoszenia utworu.

Portal – serwis internetowy służący do licytacji dzieła.

§ 1. Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest:
  1. wybór i nagrodzenie najlepszych utworów,
  2. wsparcie organizacji pozarządowych,
  3. aktywizacja pracowników w formule online,
  4. pobudzanie firm i pracowników do działania na rzecz NGO,
  5. pomaganie poprzez pasję,
  6. ekspozycja pasji i atutów pracowników,
  7. promocja pracownika oraz firmy,
  8. wsparcie NGO poprzez Licytacje utworów,
  9. zwiększenie zaangażowania pracowników na rzecz firmy i społeczeństwa,
  10. inicjowanie wolontariatu.

§ 2. Założenia Konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu zgłaszając utwory wybierają jedną z kategorii:
  1. fotografia / grafika,
  2. obraz,
  3. rękodzieło (hand made),
  4. utwór tekstowy (np. wiersze, do 3500 znaków).
 2. W konkursie mogą brać udział Firmy oraz Oddziały firmy.
 3. Warunkiem udziału Oddziału firmy w Konkursie, jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
 4. Dopuszcza się zgłoszenie Oddziału firmy oraz wniesienie Opłaty w jej imieniu przez Firmę.
 5. W Formularzu zgłoszenia utworu Uczestnik może oznaczyć dodatkowo utwór spełniający tematykę różnorodności.
 6. Utwory oznaczone jako uwzględniające tematy różnorodności wchodzące w skład dowolnej kategorii, stanowią dodatkową kategorię konkursową pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych i pozytywnej oceny Jury, w której również przyznawane będą nagrody.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagród w dodatkowej kategorii.
 8. Do Formularza zgłoszenia Uczestnik dołącza obligatoryjnie skan podpisanego Oświadczenia oraz Warunkowego przekazania praw autorskich.
 9. Ze wszystkich zgłoszonych utworów Jury wybierze
  1. Do dwudziestu utworów konkursowych w każdej kategorii, które przejdą do etapu finałowego.
  2. Trzy utwory z etapu finałowego w każdej kategorii, które zwyciężają w Konkursie.
 10. Uczestnicy, których utwory nie zostały Nominowane są zobowiązani do Licytacji utworu, uwzględniając w tytule Licytacji sformułowanie”#Pomagajzpasja” lub “#Helpwithpassion”, celem pozyskania środków finansowych z jego sprzedaży.
 11. Licytacje utworów będą odbywały się na bezpłatnej platformie Charytatywni.Allegro.pl, analogicznej platformie dla Uczestników zagranicznych lub pośród wewnętrznego systemu intranet Firmy. Stworzenie licytacji może wiązać się z utworzeniem konta oraz akceptacją dodatkowego Regulaminu publikowanego przez Portal.
 12. Dopuszcza się, aby Uczestnik wysłał na adres Firmy swój utwór, celem jego wystawienia na Licytację. W takim przypadku niezbędna jest zgoda przedstawiciela Firmy. Koszt przesyłki ponosi w takim przypadku Uczestnik lub Firma.
 13. Uczestnik jest zobowiązany do spakowania oraz wysyłki utworu zgodnie z przedmiotową licytacją na adres Kupującego.
 14. Uczestnik ma obowiązek powiadomić Organizatora o zakończonej licytacji i wysokości osiągniętej sprzedaży utworu.
 15. Ze stworzenia Licytacji utworu (z zastrzeżeniem ustępu poniżej)  zwolnieni są Uczestnicy zgłaszający utwory w kategorii fotografia, utwór tekstowy, oraz utworów nominowanych.
 16. W przypadku kategorii fotografia oraz utwórz tekstowy, Organizator zastrzega możliwość wykorzystania utworów w inny sposób niż Licytacja np. tworząc kalendarze z wykorzystaniem zdjęć, tomiki wydawnictw pisanych itd., po zakończeniu Konkursu.
 17. Nagrody dla Uczestników obejmują pakiet podstawowy i dodatkowy.
 18. Pakiet podstawowy nagród obejmuje:
  1. Informacje o firmie na stronie www.pomagajzpasja.pl
  2. Imię i nazwisko Uczestnika na liście Laureatów.
  3. Prezentację utworu Uczestnika na stronie www.pomagajzpasja.pl oraz na Fanpage Pro NGO.
  4. Nazwę lub logotyp Firmy przy materiałach opisujących Laureatów.
  5. Przygotowanie informacji prasowej o wynikach Konkursu.
 19. Pakiet dodatkowy nagród (mogący ulec zmianom) obejmuje:
  1. Upominek od Organizatora.
  2. Dyplom potwierdzający udział w Konkursie dla Uczestnika i Firmy.
 20. Organizator powiadomi Laureatów utworów, wybranych przez Jury, celem realizacji Pakietów nagród. Przekazanie Uczestnikowi nagrody może wiązać się ze złożeniem przez niego dodatkowego oświadczenia – w szczególności jeśli wydanie nagrody wiązałoby się z powstaniem obowiązku podatkowego.  W razie braku złożenia takiego oświadczenia Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagrody.
 21. Konkurs realizowany jest na zasadach i zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Udział w Konkursie

 1. Przystąpienie do Konkursu dokonuje się poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pomagajzpasja.pl
 2. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego zostanie wystawiona faktura proforma w wysokości:
  1. Dla pakietu Leonardo:
   1. 1500 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w okresie maj-czerwiec 2021 r.,
   2. 2000 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w okresie lipiec-wrzesień 2021 r.,
   3. 2500 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w okresie październik-grudzień 2021 r.,
   4. 3000 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w okresie styczeń-luty 2022 r.
  2. Dla pakietu Picasso:
   1. 2500 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w okresie maj-czerwiec 2021 r.,
   2. 3500 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w okresie lipiec-wrzesień 2021 r.,
   3. 4500 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w okresie październik-grudzień 2021 r.,
   4. 5000 złotych netto – dla zgłoszeń dokonanych w okresie styczeń-luty 2022 r.
 3. Firma może dokupić Kody umożliwiające udział w konkursie dodatkowej ilości utworów. Koszt jednostkowy dodatkowego kodu wynosi 300 zł netto + VAT.
 4. Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Organizatora BNP Paribas nr 50 1600 1462 1894 0271 8000 0001 lub inny wskazany na fakturze w terminie 14 dni.
 5. Opłata za udział w Konkursie obejmuje Pakiet świadczeń gwarantowanych, który zawiera:
  1. Tytuł Uczestnika Konkursu.
  2. Wygenerowanie:
   1. dla pakietu Leonardo 5 (słownie: pięć) Kodów, uprawniających do zgłoszenia utworów w konkursie – dla firm zatrudniających poniżej 100 pracowników.
   2. dla pakietu Picasso 12 (słownie: dwunastu) Kodów, uprawniających do zgłoszenia utworów w konkursie – dla firm zatrudniających 100 lub więcej pracowników.
  3. Opis Firmy wraz z logotypem na liście Uczestników na www.pomagajzpasja.pl
  4. Informacje o Firmie na podstronie „aktualności” na www.pomagajzpasja.pl
  5. Przekazanie materiałów informacyjnych Uczestnikom.
  6. Wsparcie telefoniczne i mailowe Uczestników w stworzeniu Licytacji.
  7. Wpis o Firmie na Fanpage Pro NGO.
  8. Wpis o Firmie na stronie Linkedin Fundacji Pro NGO.
 6. Opłata za udział w Konkursie obejmuje Pakiet świadczeń dodatkowych, który zawiera:
  1. Udostępnianie relacji i zdjęć Uczestników dostarczonych przez Firmę, w kanałach komunikacyjnych Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczeń opisanych w § 3 pkt 6. w dowolnym momencie.
 8. Wprowadzenie modyfikacji zakresu świadczeń opisanych w § 3 pkt 6. nie uprawnia Firmy do jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora czy też do zwrotu Opłaty – tak całości jak i  w części).
 9. Firma ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie winno być dokonane pisemnie (dopuszcza się wysyłkę oświadczenia mailem) pod rygorem jego nieważności.
 10. W przypadku rezygnacji Firmy z udziału w Konkursie Opłata nie podlega zwrotowi.
 11. Firma może wykorzystać jedynie część z przekazanych jej Kodów.
 12. W przypadku niedostarczenia treści informacyjnych Organizatorowi przez Firmę w terminach określonych w komunikatach do Firmy, Organizator nie bierze odpowiedzialności za realizację świadczeń.
 13. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub rezygnacji z organizacji Konkursu z przyczyn będących poza kontrolą (siła wyższa), bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia Firmie rekompensaty.
 14. W takim przypadku (siła wyższa) Firma nie ma prawa roszczenia o zwrot dokonanej Opłaty oraz nie ma roszczenia o odszkodowanie i rekompensatę z tytułu utraconych korzyści.

§ 4. Obowiązki Organizatora

 1. Przeprowadzenie Konkursu obejmujące:
  1. Obsługę procesu zgłoszenia w Konkursie.
  2. Wsparcie informacyjne Uczestników Konkursu.
  3. Wskazanie Jury Konkursowego.
  4. Przeprowadzenie głosowania Jury.
  5. Wsparcie Uczestników w organizacji Licytacji.
  6. Ogłoszenie wyników Konkursu.
  7. Przekazanie Nagród.
  8. Podsumowanie Konkursu oraz przygotowanie informacji prasowej.
 2. Realizacja Pakietów świadczeń obowiązujących w dniu dołączenia do Konkursu (z wyłączeniem Pakietu świadczeń dodatkowych, który może ulec zmianie).
 3. Rozwój Konkursu oraz pozyskiwanie nowych Uczestników, celem szerzenia wolontariatu pracowniczego oraz udzielaniu wsparcia jak największej ilości organizacji pozarządowych.
 4. Informowania Firmy o projektach Fundacji Pro NGO.
 5. Przygotowanie oraz dystrybucja artykułu prasowego o Laureatach Konkursu.
 6. Rozwój Konkursu oraz pozyskanie nowych Partnerów, celem zwiększenia jego zasięgu.
 7. Przekazanie środków finansowych z opłat wpisowych wygenerowanych w ramach projektu na cele statutowe Fundacji Pro NGO, pomniejszonych o koszty realizacji konkursu.

§ 5. Obowiązkowe działania Firmy

 1. Zgłoszenie do Konkursu Uczestników i wniesienie Opłaty.
 2. Przekazanie Organizatorowi logotypu i opisu firmy do 500 znaków.
 3. Dystrybucja informacji o Konkursie pośród pracowników.
 4. Dystrybucja jednorazowych Kodów dostarczonych przez Organizatora Uczestnikom.
 5. Informowanie Uczestników o terminach i zmianach dotyczących Konkursu.
 6. Wypełnienie przez Uczestników niezbędnych formularzy.
 7. Na życzenie Organizatora – dostarczenie dokumentów potwierdzających liczbę zatrudnianych pracowników, w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie do Konkursu.

§ 6. Opcjonalne działania Firmy

 1. Prowadzenie dodatkowej komunikacji o konkursie.
 2. Realizacja konkursu wewnętrznego, celem wyłonienia TOP15 (lub innej liczby) najlepszych utworów pracowników.
 3. Prezentowanie utworów pracowników współpracownikom.
 4. Wsparcie w budowaniu zaangażowania pracowników.

        § 7. Terminy

 1. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza zamówienia Firma otrzyma niezwłocznie wiadomość z fakturą proformą. Na jej opłacenie ma 14 dni.
 2. Po dokonaniu wpłaty Firma otrzyma:
  1. kontakt do indywidualnego opiekuna,
  2. pakiet materiałów wprowadzających dla Firmy oraz Uczestnika.
 3. Terminy realizacji poszczególnych etapów projektu:
  1. 4.03.2022 – zakończenie rejestracji Firm poprzez wyłączenie Formularza zgłoszenia dla Firm.
  2. 18.03.2022 – zakończenie przyjmowania Utworów poprzez wyłączenie Formularza uczestnika.
  3. 21.03 – 1.04.2022 – obrady Jury,
  4. 4.04.2022 – publikacja listy nominowanych Uczestników,
  5. 4-21.04.2022 – termin realizacji Licytacji,
  6. 28.04.2022 – podsumowanie Konkursu i ogłoszenie wyników.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów opisanych w § 7 pkt. 3.
 5. Informacje o zmianie Terminów będą prezentowane Firmie na stronie www.pomagajzpasja.pl lub mailowo.
 6. Firma ma 14 dni od przystąpienia do Konkursu na dostarczenie logotypu oraz informacji tekstowych, niezbędnych do realizacji Pakietu świadczeń gwarantowanych przez Organizatora.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.
 2. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 3. Skargi oraz zażalenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pro-ngo.pl
 4. Organizator udzieli odpowiedzi zwrotnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.

 Kraków, 16.V.2021 r.

Przewiń do góry